Frida

Tillgänglighet för Frida

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur Frida uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.
Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Frida som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.
Svarstiden är normalt två arbetsdagar.
Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om tjänstens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service och med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Frida har viss tillgänglighet implementerad men saknar god tillgänglighet på flera viktiga komponenter, vilket påverkar användarvänligheten mycket.
Bedömningen visar att det finns varierande problemområden. Det finns problem som i vissa fall stänger ute grupper av användare.

Några av de större problemområden som identifierats är:

  • Tabbar går inte att navigera efter förväntat beteende och läses upp ologiskt för skärmläsare.
  • Meny och huvudinnehåll ligger inte i html-landmärken.
  • Det finns inte möjlighet att hoppa över innehåll.
  • Avsaknad av bra tabbfokus för vissa element.
  • Söksidan fungerar dåligt med hjälpmedel och har felaktig struktur.
  • Formulär saknar korrekt beskrivning och submit-knapp.
Kända tillgänglighetsproblem
Beskrivning WCAG-kriterium med förenklad förklaring Nivå
1 Tabbar går inte att navigera med tangentbord och läses inte upp på ett förståeligt sätt för användare som använder sig av hjälpmedel. 2.1.1 Utveckla systemet så att det går att hantera med enbart tangentbordet A
2 Delar av webbplatsen har felaktigt uppmärkt kod. Till exempel saknas ett unikt id vissa element på sidan. 1.3.1 Ange i kod vad sidans olika delar har för roll
4.1.1 Se till att koden validerar
A
A
3 Sidans huvudinnehåll och huvudmenyn ligger inte i html-landmärken. 1.3.1 Ange i kod vad sidans olika delar har för roll A
4 Sökformuläret saknar korrekt html-landmärke (role=”search”). 1.3.1 Ange i kod vad sidans olika delar har för roll A
5 Om man surfar med hjälpmedel eller med tangentbordsnavigering kan man inte hoppa i innehållet. 2.4.1 Erbjud möjlighet att hoppa förbi återkommande innehåll A
6 Sidans rubriker ligger i fel ordning. 1.3.1 Ange i kod vad sidans olika delar har för roll A
7 På webbplatsen saknas beskrivningar av inmatningsfälten i formulären, vilket behövs för att användare som surfar med hjälpmedel ska kunna fylla i rätt information. 1.3.1 Ange i kod vad sidans olika delar har för roll
3.3.2 Skapa tydliga och klickbara fältetiketter
4.1.2 Se till att skräddarsydda komponenter fungerar i hjälpmedel
A
A
A
8 Kontrasten mellan text och bakgrund är inte tillräckligt hög på delar av webbplatsen. 1.4.3 Använd tillräcklig kontrast mellan text och bakgrund AA
9 Användare som surfar med hjälpmedel är beroende av beskrivningar av allt innehåll på webbplatsen som inte är text. Under programintroduktion finns bilder som saknar beskrivande text. 1.1.1 Beskriv med text allt innehåll som inte är text A
10 Under programintroduktion finns två länkar med samma länktext. Det är då svårt för användare som endast navigerar via länkar att förstå syftet med länkarna. 2.4.4 Skriv tydliga länkar A
11 Tabbarna saknar tydlig markering när de är i fokus. 2.4.7 Markera tydligt vilket fält eller element som är i fokus AA
12 Knappar har otydlig tabbfokus. 2.4.7 Markera tydligt vilket fält eller element som är i fokus AA
13 Listors pagination använder endast färg för att förmedla att de är länkar. När det finns länkar bland annan text är det svårt att identifiera länken endast genom färg. 1.4.1 Använd inte enbart färg för att förmedla information A
14 Listors sortering har en otydlig länktext för hjälpmedel. 2.4.4 Skriv tydliga länkar A
15 På sidan ”Lista tillsyner” finns två länkar med samma länktext. Det är då svårt för användare som endast navigerar via länkar att förstå syftet med länkarna. 2.4.4 Skriv tydliga länkar A
16 Söksidans formulär innehåller radioknappar som bör grupperas för att visa att de logisk hänger samman. 1.3.1 Ange i kod vad sidans olika delar har för roll
3.3.2 Skapa tydliga och klickbara fältetiketter
A
A
17 Formulär saknar knapp av typen submit vilket behövs för att hjälpmedel ska uppfatta att den skickar formuläret. 4.1.2 Se till att skräddarsydda komponenter fungerar i hjälpmedel
3.2.2 Utför inga oväntade förändringar vid inmatning
A
A
18 Logotypen har en otydlig alt-text. Bör beskrivas att den också är en länk till startsidan. 1.1.1 Beskriv med text allt innehåll som inte är text A
19 Länkar i karta identifieras endast genom färg. När det finns länkar bland annan text är det svårt att identifiera länken endast genom färg. 1.4.1 Använd inte enbart färg för att förmedla information A

Oskäligt betungande anpassning

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning av delar av tjänsten enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service på följande grunder:

Innehållet på webbplatsen för verktyget Frida, som offentliggjordes före den 23 september 2019, är endast tillgängligt för en sluten grupp och inte för allmänheten som sådan.
Frida är planerat att genomgå en omfattande översyn under perioden 2020-2022. I det arbetet kommer kraven på tillgänglighet som finns i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service att beaktas.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Frida, med stöd av tillgänglighetsexperter hos våra leverantörer. Den manuella granskningen av webbplatsen har gjorts med skärmläsare tillsammans med tangentbordet som huvudsaklig navigeringsmekanism. Även automatiserat verktyg för att identifiera problemområden har använts.

Senaste bedömningen gjordes den 22 juni 2020 och är formellt godkänd av systemägaren.

Redogörelsen uppdaterades senast den 22 juni 2020.